AUTOR ARTYKUŁU

AGNIESZKA BULANDA
PIOTR LEWICKI, KAZIMIERZ ŁATAK | LAUREACI HONOROWEJ NAGRODY SARP 2018
13 marca 2019 | wyślij link
PIOTR LEWICKI, KAZIMIERZ ŁATAK | LAUREACI HONOROWEJ NAGRODY SARP 2018

W uzasadnieniu przyznania Honorowej Nagrody SARP w 2018 roku czytamy:

zrealizowane obiekty prezentują bardzo wysoki poziom we wszystkich aspektach wartości w tym formy, kontekstu i funkcji. Większość projektów posiada unikalne cechy, potwierdzające tożsamość miejsca i wzbogacające przyrodnicze i kulturowe otoczenie.

Na szczególną uwagę zasługują realizacje budynków wielorodzinnych we Wrocławiu, zagospodarowania Placu Bohaterów Getta (Zgody) w Krakowie oraz Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy ulicy Focha w Krakowie.

 *

Biuro Projektów Lewicki Łatak, pracownia założona w roku 1995 przez Kazimierza Łataka i Piotra Lewickiego jest zdobywcą licznych na­gród i wy­­róż­nień, zwycięzcą kon­kur­­sów m.in. naza­gos­poda­ro­wa­nie krakowskich placów: Bo­haterów Getta, Książąt Czartoryskich, No­we­go, Wolnica, pro­jek­ty hali 100-le­cia Cracovii przy al. Fo­cha, kład­kę pie­szo-rowerową Ka­zi­mierz-Ludwinów i kładkę pieszą w Busku-Zdroju. Wy­róż­nio­na w pres­ti­żo­wym kon­kur­sie Euro­pean Prize for Urban Public Space (Barcelona, 2006) przebudowa pl. Bo­ha­te­rów Getta otrzy­ma­ła także Urban Quality Award (Frankfurt nad Menem, 2011), natomiast z­bu­dowany we Wroc­­ła­wiu zespół mieszkalny Corte Ve­rona otrzymał Grand Prix w konkursie „Piękny Wrocław” dla najlepszej rea­lizacji roku 2010, uzyskał wy­róż­nie­nie ogólnopolskiej Nagrody Roku SARP 2010 i pierwszą nagrodę w konkursie Brick Award w kategorii domu wielorodzinnego oraz znalazł się w fi­nale przeglądu „Życie w ar­chitekturze”. Zrealizowany w Morach pod Warszawą Flyspot – tunel aero­dy­na­micz­ny – zdobył główną nagrodę w kon­kur­sie „Polski Cement w Architekturze” 2015. Te i wiele in­nych realizacji pra­cow­ni doczekały się publikacji w me­diach polskich i zagranicznych.

Obaj pro­jektanci w latach 1992-1999 pra­cowali na Wy­dzia­le Ar­chi­tek­tu­ry Politechniki Krakowskiej, w latach 2003-2009 pro­wa­dzili studio na Wydziale Architektury i Sztuk Pięk­nych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrze­ja Frycza Mo­drzewskiego.

Obecnie pracują nad przebudową pa­łacu i Muzeum XX Czartoryskich w Kra­kowie, kil­ko­ma zespołami budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie (m.in. przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bo­chen­ka, ul. Sosno­wiec­kiej, ul. Stawowej, ul. Stelmachów) oraz budynkami obserwatorium astro­no­micznego w Nie­po­­ło­mi­cach, hotelu w Katowicach przy ul. Chorzowskiej i odbudową zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie.

Laureaci Krakowskiej Na­grody SARP za Twór­czość Ar­chi­­tektoniczną w 2004, Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro­do­we­go w 2018 oraz Honorowej Nagrody SARP 2018, Piotr Lewicki i Ka­zimierz Łatak pra­cu­ją razem nie­przer­wanie od 1988 ro­ku.

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook