AUTOR ARTYKUŁU

AGNIESZKA BULANDA
ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA. ROZMOWY – EWA MAŃKOWSKA-GRIN
7 stycznia 2016 | wyślij link
ARCHITEKTURA JEST NAJWAŻNIEJSZA. ROZMOWY – EWA MAŃKOWSKA-GRIN

„Ludz­kość po­przez ar­chi­tek­tu­rę wy­ra­ża swoje ist­nie­nie, bo­wiem ar­chi­tek­tu­ra jest tym wła­śnie pro­ce­sem twór­czym, który prze­kształ­ca przy­ro­dę i for­mu­je nowy kra­jo­braz. Kra­jo­braz czło­wie­ka.” To słowa To­ma­sza Mań­kow­skie­go profesora krakowskiego Wydziału Architektury, zmarłego w 2012 roku, które­mu za­de­dy­ko­wa­na zo­sta­ła książ­ka au­tor­stwa córki, Ewy Mań­kow­skiej-Grin. To jego roz­wa­ża­nia stały się in­spi­ra­cją do prze­pro­wa­dze­nia roz­mów z uzna­ny­mi pol­ski­mi ar­chi­tek­ta­mi. Au­tor­ka stawia każdemu z zaproszonych te same pytania, m.in. o postawienie wspólnej, choć w każdym przypadku innej – diagnozy stanu dzisiejszego otoczenia człowieka i swojej za niego odpowiedzialności. Po­ru­sza te­ma­t roli mi­strzów w kształ­ce­niu świa­do­mo­ści ar­chi­tek­tów, a także współ­cze­snego na­ucza­nia tej dzie­dzi­ny.

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook