AUTOR ARTYKUŁU
PIOTR PAWLAK
Nowe wymagania dla architektów – nowe warunki techniczne
29 maja 2013 | wyślij link
Nowe wymagania dla architektów – nowe warunki techniczne

Warunki Techniczne jakim odpowiadać powinny budynki ich usytuowanie są zbiorem podstawowych wytycznych do projektowania dla architekta. Zawierają również wytyczne dotyczące zapewnienia pewnego poziomu efektywności energetycznej nowoprojektowanego budynku.

 

Tradycyjnie wytyczne te sprowadzały się do zapewnienia granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku. Są to znane wartości Umax dla przegród. Spełnienie zatem wytycznych wynikających z Warunków Technicznych było proste i sprowadzało się do zagwarantowania, że przegrody zewnętrzne budynku będą miały nie gorszą izolacyjność, niż zapisano w przepisach.

 

Na przestrzeni lat wartości te ulegały systematycznym zmianom sprawiając, że nowo powstające budynki były coraz „cieplejsze”, gdyż poprawa izolacyjności przegród przekłada się wprost na zmniejszenie strat energii przez przenikanie. Projekt nowych Warunków technicznych ponownie zaostrza wymagania dla izolacyjności przegród, podając równocześnie planowane zmiany w perspektywie roku 2020, co wynika wprost z regulacji UE obligujących nas do wskazania planowanych zmian w zakresie efektywności energetycznej budynków. Spełnienie warunków dotyczących przegród polega na przyjęcia określonych rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniających odpowiednią izolacyjność. Planowane graniczne wartości współczynnik przenikalności cieplnej dla przegród pokazane są w poniższej tabeli:

 

tabela_1

Poważniejszą zmianą jest wprowadzenie, jako obowiązkowego, spełnienia warunku ograniczenia wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną [EP]. Propozycja spełnienia tego warunku, jako alternatywy dla współczynników izolacyjności przegród, pojawiła się już w obowiązującej dziś nowelizacji warunków technicznych z 12 kwietnia 2002 roku. W dziale X (oszczędność energii i izolacyjność cieplna) w §329 dopuszcza się możliwość spełnienia warunku izolacyjności przegród lub wykazania, że wskaźnik EP jest mniejszy niż wartość graniczna, zależna od współczynnika zwartości budynku, parametrów geometrycznych, parametrów zużycia ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego. Z racji na konieczność przeprowadzenie kompletnych obliczeń energetycznych wykazujących spełnienie tego warunku, praktycznie nikt nie deklarował jego spełnienia ograniczając się do skontrolowania poprawnej izolacyjności zaprojektowanych przegród.

 

W nowym projekcie rozporządzenia wprowadzony zostaje obowiązek spełnienia łącznie warunku zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegród zewnętrznych oraz ograniczenia wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną [EP] poniżej wartości maksymalnych, zdefiniowanych dla różnych typów budynków.

 

Konstrukcja granicznych wartości współczynnika EP składa się z wartości dla ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, oraz dodatków stosowanych dla budynków niemieszkalnych, a uwzględniających oświetlenie wbudowane oraz (jeżeli występuje) instalację chłodzenia:

wzor1

 

EPH+W przyjmowane jest z poniższej tabeli:

tabela_2

 

 

  • ΔEPL – dodatek na oświetlenie wbudowane – 50 [kWh/m2rok] dla oświetlenia działającego poniżej 2500 godzin rocznie, 100 [kWh/m2rok] dla oświetlenia działającego powyżej 2500 godzin rocznie.

 

 

Już na etapie projektu będzie obowiązkowym wykazanie, że wskaźnik zapotrzebowana na energię pierwotną dla tego budynku nie przekracza 155 [kWh/m2rok].

 

Aby móc to wykazać, konieczne będzie wykonanie pełnych obliczeń energetycznych budynku na etapie projektu. I to jest zasadnicza zmiana – gdyż dla skomplikowanych obiektów obliczenia takie nie są proste, a ich wykonanie będzie możliwe przez osoby mające już pewne doświadczenie w analizie energetycznej budynków.

 

Wyzwaniem może się okazać spełnienie wymagania w zakresie energii pierwotnej. Aktualnie oddawane do użytkowania budynki nie są projektowane pod kątem ograniczenia zapotrzebowania na energię, a to przekłada się wprost na wysokie wartości wskaźników EP dla nich. W oparciu o system BuildDesk Energy Certificate, za pomocą którego sporządzono już ponad 120 000 świadectw energetycznych w Polsce można podać wartości statystyczne wskaźnika EP osiąganego przez różne typy budynków w Polsce:

 wykres_1

 

Powyższa analiza wykona jest dla najkorzystniejszej kombinacji warunków – czyli chłodzenia w 100% powierzchni budynków niemieszkalnych oprócz magazynowo – produkcyjnych i dla oświetlenia o czasie pracy powyżej 2500 godzin dla obiektów handlowych, sportowych, biurowych i hoteli.

 

Jak widać dla niektórych typów budynków spełnienie warunku EP może okazać się poważnym wyzwaniem dla projektanta. Tylko w budownictwie mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego osiągane aktualnie przez nowe budynki wartości wskaźnika EP są zbliżone do granicy, która zacznie obowiązywać od stycznia 2014 roku.

 

Jednak dla wszystkich tych budynków, zapotrzebowanie na energię trzeba będzie policzyć, i jeżeli otrzymana w wyniku wartość EP przekroczy dopuszczalną, przeanalizować sposoby jej ograniczenia.

 

Standard ROCKWOOL – pewne rozwiązanie

 

Jednym z kompleksowych rozwiązań w zakresie izolacyjności przegród dziś dostępnych na rynku jest Standard ROCKWOOL. Jest to zestaw rozwiązań izolacyjnych dla dachów, ścian i podłóg. Pozwala on na spełnienie wymagań nowych Warunków Technicznych, nawet tych obowiązujących od 2021 roku. Co więcej wpływa on znacząco na obniżenie wartości wskaźnika EP, co pozwala w prosty i łatwy sposób dobrać rozwiązania instalacyjne, uzasadnione ekonomicznie, dzięki którym drugi warunek projektowanych WT zostanie również spełniony.

 

 

Ściany zewnętrzne

standard_RW_sciany

 

Pokrycia dachowe

standard_RW_dachy

 

Stropy i podłogi

standard_RW_podlogi

 

ARCH #57
STYCZEŃ/LUTY 2020
facebook